همه می ترسند همه می ترسند اما من و تو به چراغ و اب و آینه پیوستیم و نترسیدیم

— Forough Farrokhzad

The most scandalous Forough Farrokhzad quotes that are guaranted to improve your brain